انوگا

آنوگا بزرگترین و اثرگذارترین پلتفرم تجاری جهان برای صنایع غذایی بین المللی است. این نمایشگاه تجارت و تقاضای جهانی را بهم می رساند و فرضیه عالی برای برقراری تماس های تجاری ارزشمند است!

ما قادریم مستقیماً به خریداران جدید از صنایع غذایی بپردازیم و معاملات مهم قرارداد را تضمین کنیم. این به ما اجازه می دهد تا محصولات خود را به نمایش بگذاریم و بتوانیم مبنایی را برای تجارت بین المللی پایدار و پایدار ایجاد کنیم.

Close menu